ÁLTALÁNOS ÜZLETI SZERZŐDÉS

Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Teca-Print Hungária Kft. (Cg. 05-09-001539, cím: H-3531 Miskolc, Bársony János u.14., email: info@tecaprint.hu, web: www.tecaprint.hu, továbbiakban: Teca-Print) mindazon üzleti kapcsolatait szabályozza, amelyekre vonatkozóan külön szerződés vagy megállapodás nincs érvényben. Az ÁSZF hatálya kiterjed bármely termék vagy szolgáltatás (továbbiakban Termék) bármely fél számára (továbbiakban Vevő) történő teljesítésére vagy szállítására vonatkozó, illetve az azzal kapcsolatos minden tanácsadásra, ajánlatra, megrendelésre, visszaigazolásra, teljesítésre és megállapodásra.

Hatályosság

Jelen ÁSZF 2012. január 1-től visszavonásig érvényes, a mindenkor hatályos változat a www.tecaprint.hu honlapon elérhető. Jelen ÁSZF, a Teca-Print által forgalmazott Termékek értékesítése tárgyában kötött minden szóbeli illetve írásbeli szerződésnek automatikusan és kötelezően tartalmi elemévé válik. Ha egy adott Vevővel kötött keretszerződésben, vagy egyedi szerződésben foglalt szabály eltér az ÁSZF-ben rögzítettől, abban az esetben az egyedi szerződésben foglalt rendelkezés az irányadó és alkalmazandó. Az ÁSZF többi rendelkezése ettől függetlenül alkalmazni kell. Az ASZF egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése nem érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát. Ugyanakkor, ha a jogszabályok, előírások változása miatt jelen ÁSZF előírásainak bármelyike érvénytelenné, jogellenessé vagy végre nem hajthatóvá válna, az ÁSZF többi pontja továbbra is érvényben marad.

Általános rendelkezések

Az alábbiakban megfogalmazott ÁSZF, mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a Teca-Print, Vevővel szemben kötelezettséget vállal. Kötelezettség, illetve adásvételi szerződéses kapcsolat abban az esetben jön létre, ha a Teca-Print ajánlatát a Vevő írásban – változatlan tartalommal – elfogadja, vagy a Vevő írásbeli rendelését a Teca-Print írásban visszaigazolja. A szerződéses viszony létrejöttéig a Teca-Printet kötelezettség nem terheli. A Vevő szerződésből származó jogai át nem ruházhatók.
A Vevő megrendelésével egyidejűleg, illetve az ajánlat/ számla átvételével tudomásul veszi, és rá nézve kötelező érvényűnek fogadja el a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendelkezéseket. Amennyiben a Vevő ezután írásban kifogással nem él, úgy azt elfogadván a saját vásárlási feltételeiről lemond.
A jelen ÁSZF-től eltérő feltételek a Teca-Print részéről kizárólag abban az esetben minősülnek elfogadottnak, amennyiben azt írásban visszaigazolta, illetve elfogadta. A jelen ÁSZF bárminemű módosítása vagy megváltoztatása kizárólag írásban érvényes.

Adatkezelés, titoktartás

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével, a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, illetve tény üzleti titoknak minősül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen feltételek teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy az esetleg rendelkezésére bocsátott tervrajzokat, technológiákat, mintákat, prototípusokat és szerszámokat senki se másolhassa le, illetve illetéktelen harmadik személy ne tekinthesse meg.

A Teca-Print a vele üzleti kapcsolatban álló partnereiről a szerződés(ek) teljesítéséhez, Termék- illetve árakkal kapcsolatos információk, hírlevelek, ajánlatok elküldéséhez, jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli és tartja nyilván. A Teca-Print a Vevő ügyleteiről tárolt adatait a jogszabályoknak megfelelően legalább 5 évig megőrzi.

A Teca-Print a Vevőről tárolt adatokat harmadik félnek; illetve magánszemélynek nem adja át; kivéve az alábbi eseteket:

  • Jogszabályi kötelezettség,
  • Vevő kifejezett kérése, a Teca-Print beszállítói felé történő jelentési kötelezettsége,
  • pénzügyi és hitelképességi vizsgálathoz történő ellenőrzések elvégzése és ezekben történő közreműködés,
  • futárszolgálatnak szállítmányozás céljából.

A késedelmes, illetve elmaradt pénzügyi teljesítésekről (ezek tényéről, mértékéről és idejéről) a Teca-Print tájékoztathatja a más – a Teca-Print tevékenységi köréhez tartozó – hasonló, vagy ezzel megegyező tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet vagy szervezeteket és/vagy a kifejezetten a hitelezés nyomon követésére létrehozott szervezetet vagy szervezeteket.

Ajánlatok

A Teca-Print árajánlatai mindaddig tájékoztató jellegűek, amelyek kötelezettséget csak azt követően keletkeztetnek, miután a megrendelést a Teca-Print írásban visszaigazolta.
A Teca-Print által kiadott ajánlat érvényessége, amennyiben ezt a Teca-Print az ajánlatban külön nem jelzi, 15 naptári nap.

Árak

A számlázás az ajánlatban és/vagy a megrendelésben megadott és visszaigazolt ár alapján történik. Jelen feltételek szerint az ajánlatban, megrendelésben illetve annak visszaigazolásában megadott árak az általános forgalmi adót (ÁFA-t) és a szállítási költséget nem tartalmazzák. Más megállapodás hiányában az árak tartalmazzák a kiszerelés és a csomagolóanyag költségeit is, de a szokványostól eltérő, speciális esetekről az Teca-Print külön rendelkezik. Az esetlegesen –Terméktől függően – szükséges szerelés, üzembe helyezés, bevizsgálás költségei külön kerülnek felszámításra.
Amennyiben a Vevő a visszaigazolás dátumát követő 3 munkanapon belül, a konkrét árak ismeretében megrendelését nem módosítja, illetve azt részben vagy egészben nem vonja vissza, az árakat elfogadottnak kell tekinteni és a megrendelést a Teca-Print teljesíti. 3 napon belüli vagy annál rövidebb szállítási határidő vállalásakor, illetve az ajánlatban megjelölt időpontig az árak rögzített árnak minősülnek. 15 napon túli szállítás esetén a megrendelő viseli az árakban az árfolyam változása, a jogszabályok módosítása, illetve egyéb okból (pl. nyersanyagárak, fuvarköltség stb. növekedése) történő változás következményeit.
A Teca-Print fenntartja magának a jogot, hogy a Vevővel kötött hosszabb távú (például: negyedéves, vagy az azt meghaladó) ármegállapodást – az alapanyagár, a devizaárfolyamok, egyéb járulékos költségek változása esetén vagy beszállítói oldalról történő áremelés következtében – indoklással módosítsa. Amennyiben a Teca-Print a fentiek szerint árait módosítja, az esetben az új árak életbelépését megelőzően 8 nappal erről írásban köteles a Vevőt értesíteni. Amennyiben a Vevő az új árakat nem fogadja el, akkor a Teca-Print az új árak életbelépésekor jogosult a szállítási megállapodástól elállni, vagy felmondani.

Fizetési feltételek

A leszállított Termékek árának kifizetése a Teca-Print által kiállított számla alapján történik. Eltérő megállapodás hiányában, a fizetés készpénzzel vagy banki átutalással lehetséges. Az átutalással történő fizetéseket úgy kell teljesíteni, hogy az összeg az esedékesség napjára a Teca-Print folyószámláján jóváírásra (vagy beérkezésre) kerüljön. Ennek érdekében a Vevő az átutalásokat – az ünnep- és munkaszüneti napok figyelembe vételével – köteles úgy időzíteni, hogy a fenti feltétel maradéktalanul teljesüljön. Az átutalással kapcsolatos minden jutalékot és költséget a Megrendelő visel. A vételár megfizetését mindenfajta levonás, vagy beszámítás nélkül, a számlán megjelölt esedékességi napig kell teljesíteni. Amennyiben a vevő formai okból megkifogásolja a számlát és a a Teca-Print új számlát bocsát ki , ez az új fizetési határidőt maximum 8 banki nappal hosszabbítja meg az eredetihez képest.
Bármely megrendelés esetén Teca-Print jogosult előrefizetést illetve fizetési biztosítékot kérni, amely foglalónak minősül. A rendelés visszaigazolás csak ezen összeg kifizetése és annak a Teca-Print által történt átvétele után jelent szállítási kötelezettséget. Ezen feltételeit a Teca-Print, mint a jelen ÁSZF-ben szereplő feltétel módosulását, a megrendelés visszaigazolásban jelzi a Vevő részére. A Vevő a Teca-Print-tel szemben fennálló fizetési kötelezettségébe semmilyen követelést nem számíthat be a Teca-Print-tel megkötött ez irányú megállapodás nélkül.
A Teca-Print fenntartja magának a jogot részteljesítésre és az ennek megfelelő részszámlázásra amennyiben ettől egyéb, az adott szállítást érintő megállapodás eltérően nem rendelkezik.

Amennyiben a Vevő a Terméket a megállapodás szerinti helyről és/vagy időben nem szállítja el, a Teca-Print jogosult a vételár megfizetését követelni, továbbá a fentiek miatt felmerülő őrzési, tárolási, állagmegóvási, stb. költségeket a Vevőre áthárítani, amelynek mértéke a vételár napi 1%-a.

Esetleges fizetési késedelem esetén a Vevő köteles a magyar polgári törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot fizetni. A kamat alapja a kiegyenlített összeg. A késedelmi kamat összegét 365 napos év figyelembevételével a ténylegesen eltelt napok alapján számítja ki a Teca-Print. Fizetés esetén mindig a fennálló késedelmi kamat összege kerül először csökkentésre. A hátralékos összegek beszedése érdekében a Teca-Print által kezdeményezett, minden eljárás költségei a Vevőt terhelik.
A fizetési feltételek megszegése esetén – ideértve a lejárt és ki nem fizetett késedelmi kamatszámlákat is – a Teca-Print fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze szerződéses kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg a Vevőnek határidőn túli tartozása áll fenn, illetve jogosult a fizetési feltételek azonnali készpénzfizetésre történő változtatására, a még nem teljesített szerződéstől való elállásra anélkül, hogy köteles lenne kártérítést fizetni.
Amennyiben a Vevő ellen a megrendelés visszaigazolását követően csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a Teca-Print jogosult a további szállításokat csak készpénzfizetés ellenében teljesíteni, egyidejűleg a vételár kiegyenlítését követelni, vagy ennek hiányában minden kártérítési kötelezettség nélkül a szerződéstől elállni.

Megrendelés és megrendelés visszaigazolások

Az Teca-Print a hozzá írásban (e-mailen, telefaxon vagy ajánlott levélben) érkezett egyértelmű, a megrendelt termékek pontos megjelölését (cikkszám, megnevezés, mennyiség, terméktípus, kivitel stb.), darabszámát és a teljesítés kívánt időpontját magukba foglaló írásbeli megrendelést fogad el. A Teca-Print a Vevő megrendelését – a tervezett szállítási, illetve rész-szállítási határidők megjelölésével – visszaigazolja. A megrendelés a Teca-Print számára a megrendelés visszaigazolását, illetve konkrét szerződéskötés esetén a szerződés aláírását követően jelent teljesítési kötelezettséget.
A Teca-Print-nek küldött megrendelés a Vevő számára kötelező érvényű. A rendelés esetleges lemondása csak olyan határidőig fogadható el, amíg a beszállító a Teca-Print-től jogi és anyagi következmények nélkül elfogadja a rendelés lemondását. A beszállító által érvényesített lemondási díjat a Teca-Print saját megrendelőjére jogosult áthárítani.
A Teca-Print jogosult arra, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési feltételeket felülbírálja, különösen abban az esetben, ha bárminemű kétsége merül fel a vevő fizetési készségével/képességével kapcsolatban. Ebben az esetben a Teca-Printet semmilyen korábbi egyedi megállapodás nem korlátozza (pl. szállítási szerződés, árajánlat, fizetési megállapodás).

A Teca-Print a visszaigazolás megérkezését, illetve a tudomásulvétel tényét nem ellenőrzi.
Amennyiben a Vevő 3 munkanapon belül nem jelzi bárminemű kifogását, a Teca-Print a megrendelést, illetve a visszaigazolást érvényes létrejött szállítási szerződésnek tekinti. 3 napon belüli vagy annál rövidebb szállítási határidő vállalása esetén a szerződés a visszaigazolás elküldésekor létrejön a felek között.

A Teca-Print nem vállal felelősséget azokért a tévedésekért, amelyeket a Vevő követ el a megrendelés folyamán.

A megrendelés teljesítése, szállítási határidő, áruátvétel

A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, és információról haladéktalanul értesíteni, amely a felek között létrejött megállapodás teljesítését meggátolja, illetőleg lehetetlenné teszi vagy késlelteti. A teljesítési határidő betarthatóságának elősegítése érdekében a Vevő köteles minden tőle elvárható segítséget megadni.

Az Teca-Print által tett minden ajánlat eltérő rendelkezés hiányában munkanapokon, munkaidőben történő teljesítést feltételez. A teljesítés történhet egyszerre vagy részletekben. Cégünk jogosult az egyszeri teljesítésre vonatkozó szerződés alapján is részletekben teljesíteni.

Az áru átvétele vagy szállítása a megrendelés visszaigazolásban, illetve szállítási értesítésben foglaltaknak megfelelően történik. A Teca-Print által ajánlatban vagy szállítási szerződésben megadott és vállalt szállítási határidők minden esetben (amennyiben konkrét határnap nem kerül megállapításra) a Teca-Print által írásban visszaigazolt megrendelés illetve a Teca-Print által kiadott ajánlat Vevő írásbeli visszaigazolásának dátumától számítva értendők. A Teca-Printet nem terheli felelősség a szállítási határidő késedelmes teljesítése vis major, vagy minden olyan esemény bekövetkezése esetén, mely nála vagy beszállítóinál következik be és a Teca-Print illetve beszállítói akaratától független, illetve a beszállító szállítókészségétől függ. Határidőn túli teljesítés esetén, ha a vevő előzetesen nem jelezte a megrendelés visszavonását, a terméket köteles átvenni.
Amennyiben a Vevő a megrendelt árut maga szállítja el a Teca-Printtől, a Vevő köteles a szállítás előtt három munkanappal írásban jelezni a szállítás napját. Ebben az esetben a Teca-Print nem köteles megvizsgálni a Vevő szállítójárművének előírásszerű tisztaságát, alkalmasságát és befogadóképességét, ezekért a Vevő a felelős. Amennyiben a Vevő az átvételre felajánlott árut háromszori írásbeli felszólításra sem veszi át, a Teca-Print jogosult a szerződéstől elállni. Ha a Vevő a megrendelt és visszaigazolt termékeket nem, vagy csak részben veszi át, úgy az át nem vett termék után napi 10.000 Ft tárolási díjat köteles megfizetni a Teca-Print részére. Egyedi termékek esetén az át nem vett termékek értékének 100 %-a a meghiúsulási kötbér. Ha a megbízás nem a Teca-Printnek felróható okból (pl. a Vevő általi módosítása miatt) szakad félbe, a Teca-Print fenntartja a jogot az addigi tényleges ráfordításnak megfelelő részszámla kibocsátására akkor is, ha a szerződés részteljesítést nem tartalmazott.
Amennyiben a szállítási határidőkkel a Teca-Print 30 munkanapnál hosszabb késedelembe esik, és a Vevőnek külön megállapodás alapján jogos igénye merül fel a késedelmes teljesítésből eredő kárának megtérítésére, a kártérítés összege a késedelmes szállítmány értékének időarányos jegybanki kamattal számolt összege, de legfeljebb a késedelmes szállítmány értékének 10%-áig terjedhet. A késedelemből eredő kárt a Vevőnek kell bizonyítania. A fentieken túlmenően további igények nem érvényesíthetők. Ha a szállítási határidőktől való eltérések szankcionálásáról a felek a szerződésben nem állapodnak meg, kártérítési vagy díjmérséklési igény ezen a címen egyik fél által sem támasztható.

Tulajdonjog fenntartása

A Teca-Print által a Vevőnek értékesített Termék az ellenérték (számla) teljes kiegyenlítéséig a Teca-Print tulajdonát képezi, az Termék átvételétől számítva épségéért, megőrzéséért a Vevő felel, az sem zálogul, sem fedezetül nem szolgálhat – harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási eljárás alá vonása esetén a Vevő köteles Teca-Print tulajdonjogát bejelenteni és erről a Teca-Printet haladéktalanul írásban (e-mailben) értesíteni. Amennyiben a fenntartott Terméket egyéb tulajdonú termékekkel összekapcsolják, feldolgozzák vagy összeépítik, a Teca-Print ezekre a Termékeknek a fenntartott számlaértékének viszonylatában résztulajdonosává válik.

Tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök az Teca-Print tulajdonában maradnak, Vevő csupán külön megegyezés alapján használhatja ezeket tesztelés és bemutatás céljából. A Teca-Print által, illetve nevében készített tervrajzok, gyártástechnológiák, minták, prototípusokat és szerszámok, a Teca-Print tulajdonában maradnak függetlenül attól, hogy azok költségeivel a Vevő számláját megterhelték. Ezeket a Vevő felszólítás esetén köteles a Teca-Print részére azonnali hatállyal visszajuttatni.

Amennyiben a Vevő a Teca-Printtel szembeni bármely kötelezettségét nem teljesíti, valamint a Vevő csődje, illetve fizetésképtelensége (felszámolása) esetén, a Teca-Print a Termékek fenntartott tulajdonjogának érvényesítéseként minden további értesítés, vagy jogi eljárás nélkül jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy és a Terméket újra birtokba venni. Ugyanakkor a tulajdonjog fenntartásának érvényesítése és a Termékek lefoglalása nem számít a szerződéstől való elállásnak. Az áru visszaszolgáltatása a Vevőt nem mentesíti a meghiúsulási kötbér megfizetése alól.

Minőségi és mennyiségi ellenőrzés, átvétel, kifogások

A Termék átvételét Vevő köteles a szállítási bizonylatokon (fuvarlevél / szállítólevél) szabályszerűen igazolni. Amennyiben az igazolást a Vevő elmulasztja vagy az nem szabályszerű, ebből eredő károkért vagy egyéb hátrányokért a Teca-Printet felelősség nem terheli.
A Vevő köteles az átvett Termék minőségét közvetlenül az átvétel után ellenőrizni és az átadás helyén mennyiségileg átvenni. Gépek esetén a rendeltetésszerű üzembevétel számít minőségi ellenőrzésnek. Amennyiben bármely csomag vagy Termék nem sértetlen vagy sérülés gyanúja áll fenn, a csomagot a szállító megbízottjának jelenlétében kell felbontani és az állapotot jegyzőkönyvezni, vagy ha erre nincs mód, meg kell tagadni az átvételt. A Vevő a Termékkel kapcsolatos esetleges kifogásait az átvétel után 3 munkanapon belül köteles a Teca-Printnek írásban jelenteni és a reklamáció megalapozottságát bizonyító okmányokat a Teca-Print részére eljuttatni, kivéve a Termék esetleges rejtett hibája esetén, amikor a vállalt garanciális határidő a mérvadó. Amennyiben a Vevő a minőségi vizsgálat elvégzésével, illetőleg minőségi kifogása érvényesítésével késlekedik, úgy ennek következményeit viselni köteles. Az átvételtől számított 3 munkanapon túl a Vevő minőségi vagy mennyiségi reklamációra nem jogosult. A garanciális idő szempontjából az átvétel dátuma a mérvadó. Ha a Termék átvétele és a reklamáció bejelentése között a vállalt garanciánál hosszabb időszak telik el, a Vevő jótállási jogait nem érvényesítheti a Teca-Printtel szemben.
A minőségi reklamáció megítélése szempontjából a rendellenességet mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolni. A minőségi reklamáció helyszíni kivizsgálásához a Vevő köteles lehetőséget biztosítani a Teca-Print szakemberei számára, és köteles abban együttműködni. A Vevő az általa hibásnak minősített Terméket a Teca-Printhez csak ez utóbbi írásbeli hozzájárulása alapján küldheti vissza. A Vevő köteles a mennyiségi kifogást megalapozó bizonyítékokat beszerezni, illetve megjelölni és csatolni a reklamációhoz (valamint hivatkozni a szállítás dátuma, mennyiség, szállítólevél-, sarzsi szám, számla száma).
Amennyiben a szerződő felek nem egyeznek meg másképpen, a reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre. Sem a mennyiségi, sem a minőségi, sem a garanciális reklamáció nem jogosítja fel a Vevőt a számla ki nem egyenlítésére. A fent megjelölt határidőn belül bejelentett, a Termék használhatóságára kiható hibák kijavításáig eltelt időtartammal a fizetési határidő meghosszabbodik. A hiba három munkanapon belüli bejelentésének elmulasztása esetén, vagy ha a Vevő hibájából ezen idő alatt a Termék átadása javításra nem történik meg, a kiállított számla fizetési határideje nem módosul.
A számlareklamációkat a számla kézhezvételétől számított egy héten belül írásban és indokolással kell megtenniük a Teca-Print felé. Ellenkező esetben a számla elfogadottnak tekintendő.

Kárveszélyviselés, felelősség és jótállás

A kockázat és kárveszély viselése a Termék átvételekor átszáll a Vevőre. Amennyiben a Vevő a Terméket a megállapodás szerinti helyről időben nem szállítja el, a kárveszély viselése a Termék átvétele nélkül is átszáll a Vevőre – a Teca-Print a Terméket a Vevő számára, a Vevő felelőségére tárolja.

A Teca-Print a hatályos jogszabályoknak megfelelően az általa forgalmazott Termékekre jótállást és szavatosságot vállal. A Teca-Print a Vevő garanciális felelősséget az esetben vállal, ha a Termék meghibásodása a garanciális időn belül történt, rendeltetésszerű és szakszerű üzemeltetés és karbantartás mellett, és a meghibásodás bizonyíthatóan konstrukciós hibából, anyag- vagy feldolgozási hibából ered. A garancia nem vonatkozik a Termék azon elemeire, melyek funkciójuknál fogva kopásnak vannak kitéve. A Teca-Print garanciális felelőssége kizárólag a Termék kijavítására – vagy ha ez nem lehetséges – annak kicserélésére vagy a vételár visszafizetésére terjed ki. A Termék garanciális javítás során kicserélt elemei a Teca-Print tulajdonába kerülnek. A garanciális kötelezettség csak a hibás Termékre terjed ki, nem vonatkozik az esetlegesen kapcsolódó Termékekre. A garanciális feladatokat a Teca-Printet csak akkor köteles ellátni, ha a Vevő a vételárat maradéktalanul kiegyenlítette. A garanciális feladatok ellátásához a Vevőnek megfelelő időt és alkalmat kell biztosítania a Teca-Print számára. Amennyiben ezt nem kapja meg, akkor a Teca-Print mentesül a garanciális kötelezettsége alól. A Teca-Print nem vállal felelősséget indirekt vagy következményes károkért, balesetből származó károkért, illetve a termékek nem megfelelő tárolásából, használatából vagy kezeléséből származó károkért, különösen az elmaradt kötelezettségek és a termelői felelősség megsértéséből származó károk esetében, továbbá a Vevő által szervezett fuvarozás esetén az anyag, vásárolt termék nem megfelelő fuvarozásából eredő károkért. A vállalt garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használat, karbantartás elmulasztása, törés, elemi csapás és külső beavatkozás hatására bekövetkező meghibásodásokra. A Terméken a Teca-Print tudomása és írásbeli beleegyezése nélkül végrehajtott módosítások, javítások, szakszerűtlen üzembe helyezés, nem rendeltetésszerű használat, stb. esetén teljes garanciavesztés érvényesül. Nem rendeltetésszerű használatnak számít a Teca-Print Termékeinek (pl. gépek, felszerelés, stb.) használata vagy üzemeltetése más cégek Termékeivel (pl. gépalkatrészek, fogyóanyagok, stb.) kapcsolatban, vagy azok felhasználásával.

A garanciális feladatok ellátása közben felmerülő csomagolási- és szállítási költségeket, valamint a Teca-Print szakemberei útiköltségét a Vevő köteles viselni.
Amennyiben a Teca-Print hozzájárul egy, a Vevő által kívánt jogalapot nélkülöző cseréhez vagy szolgáltatáshoz, úgy minden ebből adódó költség és kockázat a Vevőt terheli. A Vevő által átvett és reklamációval nem érintett, még felhasználható vagy már lejárt felhasználású Termékek visszavételére a Teca-Print nem köteles. Amennyiben a Teca-Print döntése alapján erre mégis sor kerül, akkor a Vevő szállítólevél és számla kiállításával küldheti vissza a Terméket a Teca-Printnek.
A Teca-Print törekszik arra, hogy a vevőt a lehető legpontosabban tájékoztassa a vásárlandó Termék műszaki és használhatósági paramétereiről. Ugyanakkor a Teca-Print csak a konkrét ajánlatkérésnél és a megrendelés visszaigazolása során kiadott termékleírásokban, tájékoztató anyagokban szereplő, illetve a gyártó által megadott és elismert adatok helyességért vállal felelősséget. A Teca-Print nem felel a prospektusokban, katalógusokban, egyéb írásos anyagokban és internetes oldalakon szereplő esetleges téves adatokért.
A Vevő kártérítési igénye csak a Termékben keletkezett kárra vonatkozhat, amennyiben ezt a törvény megengedi. Ezen túlmenő kárigénnyel – ideértve az esetleges elmaradt vagyoni előnyt vagy következményi kárt is – a Vevő nem léphet fel. A Vevő korlátozás nélküli kártérítési igényt a Teca-Printtel szemben nem érvényesíthet.

Export és import engedélyek

A Teca-Print által szállított termékek és technikai know-how felhasználási és rendeltetési helye alapesetben Magyarország. A Teca-Print külön kérésre beszerezhet és értékesíthet jogszabályban nem tiltott, de a Magyar állam területén nem használható Terméket. A Teca-Print az esetleges használat következményeiért nem felelős.

A szerződésben szereplő Termékek újraexportálása a Vevő számára Magyarország, illetve a termék származási országának törvényei által meghatározott módon engedélyköteles lehet. A Vevő köteles önállóan tájékozódni ezekről a szabályozásokról az illetékes hatóságoknál, illetve függetlenül attól, hogy megadja-e a szállított termékek végleges rendeltetési helyét, saját felelősségére köteles beszerezni az illetékes hatóságoktól a szükséges engedélyeket, mielőtt ilyen Terméket exportál. Az újraexportálásból eredő esetleges jogi és anyagi következményekért a Teca-Print nem felel. Újraexportálás esetén a nemzetközi egyezmények, illetve a nemzetközi szervezetek embargóra vonatkozó szabályozásait a legszigorúbban be kell tartani.

Szerződésbontás

A Teca-Print egyoldalúan, minden következmény nélkül, felmondhatja a szerződést illetve bármilyen nemű kötelezettségvállalást, amennyiben a Vevő ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indul. A Teca-Print a Termékkel szabadon rendelkezik 50 napot meghaladó fizetési késedelem esetén.
A Vevő a már megkezdett szerződéstől is elállhat, azonban ez esetben az előre meghatározott részteljesítések valamennyi már megkezdett tevékenységének (a Teca-Printnél a beszállítótól szállítólevélen beérkezett anyag) teljes vállalási összegét, továbbá viselnie kell a Teca-Printnél felmerülő, az elállással kapcsolatban felmerülő összes költséget.

Elháríthatatlan külső ok (Vis Maior)

A Teca-Print részéről nem minősül szerződésszegésnek, ha neki nem felróható okból (vis maior) nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Ezáltal a Teca-Print mentesül a szerződéses kötelezettségek teljes, vagy részleges nem teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha annak oka vis maior. A vis maior esemény fennállásának időtartamára a Teca-Print a szállítást késleltetheti, korlátozhatja, vagy leállíthatja, illetve elállhat a szerződéstől minden jogkövetkezmény nélkül, azaz a nem teljesítés miatt kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

Vis maior körülménynek kell tekinteni a szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli jellegű, előre nem látható és a szerződő felek által el nem hárítható körülményeket, eseményeket. Például: háború, polgárháború, zavargások, földrengések, árvíz, természeti csapás, továbbá a rendkívüli időjárás, amely az áru gyártását vagy átvételét befolyásolhatja, robbanás, tűz, sztrájk, géptörés, szállítási bojkott, nem helyettesíthető beszállítónál általános szállítási problémák, alapanyaghiány, járványok, munkavállalók nem várt arányú megbetegedése, a vonatkozó állami szabályozás teljesítését gátló, vagy ellehetetlenítő megváltozása, stb.. A fenyegető vis maiorral és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. A másik szerződő fél kérésére a vis maior tényről az érintett fél köteles a származási ország hatósága vagy érdekképviseleti szervezete által kiadott megfelelő igazolást bemutatni. A vis major esetet szükség esetén igazolni kell az illetékes kereskedelmi vagy iparkamarának.

A Vevő vis maior esetében is köteles kifizetni a Teca-Printnek a szerződés szerint leszállított áru ellenértékét.

Vitás kérdések rendezése, illetékes bíróság, alkalmazandó jog

A Teca-Print törekszik igényes ajánlati tevékenységével, szerződésnek megfelelő szállítással és széles körű szerviz szolgálattal Vevői igényeit kielégíteni.

Az esetleges vitákat a felek békés úton kísérlik meg rendezni, amennyiben ez nem lehetséges úgy a szerződéses viszonyból keletkező valamennyi jogvita tekintetében a Teca-Print kiköti értékhatártól függően a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét. Amennyiben nem születik megegyezés és bármelyik fél kezdeményezésére külső döntnök vagy szakértő bevonására kerül sor, annak költségeit az a fél állja, akinek felelősségét a külső döntnök vagy szakértő megállapította.

Felek között létrejött szállítási szerződésben, illetve az általános vételi feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar polgári törvénykönyv, illetve az egyéb kiegészítő jogszabályok az érvényesek.

Záró rendelkezések

A Teca-Print fenntartja magának a jogot, hogy Termékei összetételét és felépítését bármikor megváltoztassa, anélkül, hogy kötelessége lenne a már forgalomba bocsátott Termékeket megfelelően módosítani.

A Vevő számára tilos olyan vagy hasonló védjegyek, márkanév, termékcsomagolás, emblémák, vagy egyéb jelek használata, amelyeket a Teca-Print alkalmaz abból a célból, hogy termékeit megkülönböztesse más cégek termékeitől. A Vevő az árut vagy annak bármely részét saját termékeként nem értékesítheti.